Často kladené otázky

Aký je cieľ tejto internetovej služby?

Cieľom internetovej služby eCestak.sk je umožniť používateľom jednoduché vypĺňanie cestovných príkazov a vyúčtovaní pracovných ciest.


Je používanie služby spoplatnené?

Internetová služba eCestak.sk je poskytovaná používateľom bezplatne.


Aké sú podmienky používania služby?

Podmienky využívania služby sú špecifikované vo všeobecných podmienkach využívania služby a používateľ s nimi implicitne súhlasí začatím užívania služby. Text všeobecných podmienok je dostupný na adrese: https://ecestak.sk/vp.

Trvanie prevádzky služby je stanovené na dobu neurčitú.


Aký typ registrácie je pre mňa najvhodnejší?

Služba eCestak.sk umožňuje dva typy registrácie: Podniková registrácia a Registrácia jednotlivca

  • Podniková registrácia je určená pre podniky, ktoré chcú umožniť svojim zamestnancom samostatné vypĺňanie cestovných príkazov v službe eCestak.sk so spoločným číslovaním dokladov a centralizovanou správou cestovných príkazov.
  • Registrácia jednotlivca je určená pre administratívnych pracovníkov, ktorí potrebujú vypĺňať cestovné príkazy za ostatných pracovníkov v rámci jedného alebo viacero podnikov.

Sú cestovné príkazy a vyúčtovania vyplnené na eCestak.sk v súlade so zákonom?

Elektronická služba eCestak.sk bola vytvorená v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ pri jej tvorbe primárne vychádzal z nasledovných zákonov:

  • Zákon č. 283 / 2002 Z.Z. o cestovných náhradách
  • Zákon č. 475 / 2008 Z.Z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 122 / 2013 Z.Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 431 / 2002 Z.Z. o účtovníctve
  • a iné

Sú moje dáta na eCestak.sk v bezpečí?

Bezpečnosť informačného systému ako aj v ňom spracovávaných údajov je zabezpečená na všetkých úrovniach systému. Komunikácia medzi internetovým prehliadačom a používateľom je šifrovaná pomocou SSL šifry. Prístup používateľov k systému je zabezpečený pomocou používateľského mena a hesla, ktorého minimálna dĺžka je prikázaná systémom. Používateľské heslo si môžu používatelia podľa potreby pravidelne meniť. Prístup administrátora k systému je zabezpečený administrátorským menom a pravidelne meneným bezpečným heslom.


Kto má prístup k mojim dátam na eCestak.sk?

Používatelia zaregistrovaní ako jednotlivci majú prístup len k svojim vlastným dátam.

Používatelia zaregistrovaní v rámci podnikovej registrácie majú prístup len k svojim dátam, okrem toho k nim má prístup aj správca podnikového účtu, ktorý používateľa zaregistroval.

Prístup prevádzkovateľa informačného systému k dátam používateľov je obmedzený len pre potreby podpory prevádzky a prevádzkovateľ nie je oprávnený ich poskytovať tretím stranám.


Aký výmenný kurz je používaný vo formulároch?

Elektronická služba eCestak.sk pri prepočte stravného a vreckového automaticky dosadzuje referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný k prvému dňu v mesiaci, v ktorom sa zahraničná pracovná cesta začala.

Pri SZČO služba umožňuje vo vyúčtovaní pracovnej cesty manuálne zmeniť kurz na referenčný výmenný kurz ECB v deň, ktorý predchádza dňu uskutočnenia účtovného prípadu v súlade s § 24 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Pri výdavkoch predvyplňuje služba rovnaký kurz ako pri stravnom a je potrebné ho zmeniť na kurz platný v deň uskutočnenia výdavku.


Na čo slúžia prerušenia pracovnej cesty?

Elektronická služba umožňuje zadať prerušenie pracovnej cesty, počas ktorého nemá zamestnanec právo na náhrady, napríklad v prípade dovolenky počas pracovnej cesty.


Na čo slúžia presuny vo vyúčtovaní?

Pre zjednodušenie vypĺňania stačí vo vyúčtovaní pracovnej cesty zadať len dopravné presuny počas cesty a služba z nich následné určí trvanie cesty v jednotlivých štátoch a k nim prislúchajúci nárok na náhrady.


Zabudol som heslo, čo teraz?

Pre vygenerovanie nového hesla stačí zaslať email na eCestak@gmail.com s informáciou o strate hesla. Z bezpečnostných dôvodov je potrebné správu odoslať z rovnakej emailovej adresy aká bola vyplnená pri registrácii.


Narazil som na problém alebo mi niečo nevyhovuje. Je možná zmena?

V prípade akýchkoľvek problémov alebo návrhov na zmenu či zlepšenie služby nás neváhajte kontaktovať na eCestak@gmail.com. Neustále pracujeme na zlepšovaní našich služieb a zaoberáme sa každým podnetom našich používateľov.


Aké záruky poskytuje prevádzkovateľ?

Prevádzkovateľ vytvoril službu podľa najlepšieho vedomia a svedomia s veľkým dôrazom na testovanie a správnosť fungovania služby. Napriek tomu prevádzkovateľ nezodpovedá za vady služby, ani za straty dát užívateľa či iné škody alebo iné ujmy, priamo či nepriamo spôsobené použitím služby. Zodpovednosť za škodu zo strany poskytovateľa pri poskytovaní služby nie je daná a poskytovateľ nehradí žiadne vzniknuté škody (vrátane ušlého zisku).

Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.