Všeobecné podmienky využívania internetovej služby eCestak.sk

Všeobecné podmienky využívania internetovej služby eCestak.sk

INFORMÁCIE O COOKIES.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


1.1. Všeobecné podmienky využívania internetovej služby eCestak.sk stanovujú podmienky, za ktorých právnická osoba Pamasoft s.r.o. IČO: 50 666 673 e-mail:  eCestak@gmail.com poskytuje elektronické služby na portáli https://ecestak.sk (ďalej tiež len „eCestak.sk“), používateľom služby (ďalej tiež len „VP“).


1.2. VP upravujú práva a povinnosti poskytovateľa služieb (ďalej tiež len „poskytovateľ“) a ich príjemcom (ďalej tiež len „používateľ“) vrátane všeobecného kódexu správania sa používateľa.


2. ÚVODNÉ USTANOVENIA


2.1. Právnická osoba Pamasoft s.r.o. IČO: 50 666 673 je poskytovateľom elektronických služieb vrátane sprístupňovania obsahu a poskytovania voľného priestoru na ukladanie obsahu používateľom služby. Poskytovateľ je nositeľom práv k obsahu WWW stránok dostupných z https://eCestak.sk , najmä práv k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva ako sú najmä autorské diela, ochranné známky, v rozsahu potrebnom na poskytovanie služieb.


2.2. Používateľom služieb je fyzická osoba alebo právnická osoba, s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá používa alebo žiada služby poskytované poskytovateľom na základe zmluvy o poskytovaní služieb podľa týchto VP. Používateľom sa rozumie neregistrovaný používateľ alebo registrovaný používateľ.


2.3. Služba / služby sú služby poskytované poskytovateľom používateľovi bezodplatne.


2.4 Elektronické služby na portáli eCestak.sk slúžia na evidenciu pracovných ciest, vyplnenie elektronických formulárov, ich export, ako aj uloženie a archiváciu súborov používateľa ako príloh evidovanej pracovnej cesty.


2.5. Elektronické služby na portáli eCestak.sk poskytuje poskytovateľ používateľovi bezplatne bez objednávky.


2.6. Registrácia používateľa je povinná pre používanie služieb.


2.7. Komunikácia medzi poskytovateľom a používateľom prebieha zásadne vo forme elektronického (elektronicky) doručenia dokumentu či oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu druhej strany alebo umiestnením na príslušných WWW stránkach poskytovateľa prístupných používateľovi prostredníctvom siete Internet; tým je splnená požiadavka písomnosti formy. Charakter písomného oznámenia má tiež vyplnenie a odoslanie formulára / -ov na WWW stránkach poskytovateľa.


2.8. WWW stránky poskytovateľa sú stránky https://eCestak.sk , na ktorých sú používateľmi prístupné VP a ďalšie dokumenty v aktuálnom znení.


2.9. Používateľ je povinný sa pred začatím používania služieb zoznámiť s VP a vyjadriť súhlas s VP, a to buď implicitne začatím používania služieb (aj voľne verejne prístupného obsahu) v prípade neregistrovaného používateľa či výslovne v rámci registrácie v prípade používateľa registrovaného. Osoba, ktorá nesúhlasí s VP, je povinná zdržať sa používania služieb, a to aj používania voľne verejne prístupného obsahu.


3. REGISTRÁCIA


3.1. Zmluva je uzavretá v prípade registrovaného používateľa okamihom: registrácie nového používateľa k portálu eCestak.sk prostredníctvom elektronického formulára Registrácia používateľa prístupného na WWW stránkach poskytovateľa do ktorého používateľ doplní požadované identifikačné údaje (najmä používateľské meno, heslo, názov / meno, priezvisko, e-mailovú adresu), vyjadrí výslovný súhlas so znením VP ako neoddeliteľnej súčasti uzatváranej zmluvy stlačením tlačidla registrovať.


4. VŠEOBECNÝ KÓDEX SPRÁVANIA SA POUŽÍVATEĽA (PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA)


4.1. POužívateľ je povinný sa zoznámiť s VP pred začatím používania služby.


4.2. Používateľ berie na vedomie, rešpektuje a súhlasí s tým, že:


a) obsah používateľa (najmä prílohy), ukladaný používateľom v rámci používania služby, musí byť vecný, pravdivý, nesmie byť v rozpore s právnymi predpismi, najmä autorským zákonom, Občianskym zákonníkom či Obchodným zákonníkom, dobrými mravmi, ani zasahovať do práv poskytovateľa alebo tretích osôb;


b) obsah portálu je priebežne upravovaný podľa úvahy poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu používateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu, či prestať úplne prevádzkovať portál, používateľ tak môže stratiť trvalo alebo dočasne prístup ako k obsahu poskytovateľa a tretích osôb, tak i k obsahu používateľa;


c) porušenie VP (ako aj kódexu) používateľom oprávňuje poskytovateľa na odstránenie obsahu používateľa, k okamžitému prerušeniu a / alebo zastavenie poskytovania služby a k zablokovaniu prístupu používateľa k službe. Ak bude prístup zablokovaný, končí tým automaticky účinnosť zmluvy, v prípade registrovaného používateľa aj jeho registrácie.


4.3. Používateľ nemá právo poskytnúť, ani postúpiť, ani prenajímať, ani požičiavať, ani inak poskytovať tretím osobám povolenie na prístup k službe úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa. Používateľ je povinný zabezpečiť svoje identifikačné a / alebo registračné údaje (vrátane hesiel) pre prístup k službe pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej osobe.


4.4. Používateľ sa okamihom registrácie a / alebo začatím používania služby zaväzuje, že bude službu užívať v súlade s VP vrátane OP a kódexov, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa a zaväzuje sa dodržiavať VP vrátane kódexu správania sa používateľa.


4.5. Používateľ sa zaväzuje dodržiavať práva a chrániť oprávnené záujmy poskytovateľa a tretích osôb. Používateľ je povinný nevyužiť službu k akýmkoľvek nezákonným činnostiam alebo k činnostiam, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, neukladať v rámci použitia služby obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito VP, obchodnými zvyklosťami či dobrými mravmi.


4.6. Používateľ sa zaväzuje, že nebude portál ani službu meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať jej dobré meno alebo dobré meno poskytovateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať či narušovať prevádzku portálu, ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia portálu a poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných užívateľoch (popr. ich prihlasovacie mená alebo heslá).


4.7. Používateľ je povinný pri používaní služby chrániť práva k predmetom ochrany práv duševného vlastníctva poskytovateľa a tretích osôb, umiestnených na portáli (najmä autorské diela, ochranné známky), ktorých vy/použitie poskytovateľ umožnil užívateľovi v rámci poskytovania služby.


4.8. Ak používateľ zistí, že tretie osoby práva k predmetom ochrany právami duševného vlastníctva porušujú, zaväzuje sa používateľ informovať bez zbytočného odkladu poskytovateľa o takomto porušení práv či jeho hrozbe.


4.9. Používateľ súhlasí s tým, aby poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či používateľ používa službu v rozsahu a za podmienok ustanovených VP a overil si dodržiavanie VP používateľom; používateľ je povinný strpieť výkon práva kontroly zo strany poskytovateľa.


4.10. Používateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený v priebehu poskytovania služby zmeniť podmienky poskytovania služby aj VP.


4.11. Používateľ sa zaväzuje uviesť v žiadosti pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých v žiadosti; v prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodné údaje uvedené v žiadosti a používateľ zodpovedá za prípadne vzniknutú škodu.


4.12. Používateľ je ďalej povinný oznámiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania služby podľa týchto VP a bezodkladne ohlásiť poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie služby poskytovateľom.


4.13. Používateľ je povinný si zálohovať svoje dáta.


4.14. Používateľ (fyzická osoba) udeľuje súhlas so spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov poskytovateľom služby eCestak.sk ako prevádzkovateľom, podľa platnej európskej legislatívy, a to po dobu nevyhnutne potrebnú, pre prípad, že takéto údaje používateľ vyplnil v rámci prístupu používateľa k službe. Prevádzkovateľ Pamasoft s.r.o., spracúva osobné údaje používateľa v rozsahu: meno, priezvisko, adresa a údaje o uskutočnených a plánovaných pracovných cestách.


Používateľ zároveň prehlasuje že všetky údaje ním vyplnené, vrátane údajov osobných, sú pravdivé a presné, a že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby.


Účelom spracúvania Osobných údajov spracúvaných v systéme eCestak.sk je tvorba a spracovanie informačných súborov, ktoré umožnenia vyplnenie cestovných príkazov a vyúčtovaní pracovnej cesty. Spracovávané osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou a sú použité iba na využívanie služieb eCestak.sk.


Služba eCestak.sk uchováva údaje používateľov maximálne po dobu 10 rokov od ich zadania. Používateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom ako aj na ich opravu, v rámci služby eCestak.sk je tento prístup k osobným údajom ako aj ich oprava realizovaná prostredníctvom formulárov do ktorých používateľ svoje dáta vyplnil. Používateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov. Pre zmazanie osobných údajov je potrebné odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov a požiadať prevádzkovateľa o zmazanie osobných údajov.


Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú umiestnené v datacentre spoločnosti Anasoft APR poverenej prevádzkovateľom na spracovanie osobných údajov ako sprostredkovateľ. Datacentrum v ktorom služba uchováva osobné údaje sa nachádza v Slovenskej Republike s primeranou úrovňou ochrany.


5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA


5.1. Poskytovateľ poskytuje používateľovi možnosť bezplatne alebo za odplatu používať služby portálu v súlade s VP.


5.2. Poskytovateľ zásadne nezodpovedá za obsah používateľa.


5.3. Poskytovateľ má výhradné právo k akémukoľvek zásahu do portálu, vrátane zmeny poskytovania služby a týchto VP, a to bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi či jeho súhlasu.


5.4. Zmeny poskytovania služby a VP a dátum účinnosti aktuálneho znenia VP bude používateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na WWW stránkach poskytovateľa.


5.5. Poskytovateľ má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby z akýchkoľvek dôvodov (napr. nutnej správy, údržby, opravy) aj bez dôvodu, a to bez predchádzajúceho oznámenia používateľovi či jeho súhlasu. Poskytovateľ tak má právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie služby, odstrániť obsah užívateľov a zablokovať prístup používateľa k službe najmä pri zneužití služby alebo podozrení na zneužitie služby používateľom, či treťou osobou, rovnako tak v ostatných prípadoch podstatného porušenia povinností používateľa daných VP alebo právnymi predpismi.


5.6. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na WWW stránkach služby reklamu, a to aj kontextovo cielenú.


6. DOBA ČERPANIA SLUŽBY


6.1. Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo inak nestanovia v konkrétnom prípade zmluvou alebo VP.


6.2. Zmluvný vzťah zaniká v prípadoch stanovených VP, a to najmä písomnou výpoveďou poskytovateľa alebo používateľa s okamžitou účinnosťou alebo písomným odstúpením od zmluvy.


6.3. Porušenie ustanovení týchto VP používateľom je porušením zmluvy a môže byť dôvodom k okamžitému prerušeniu a / alebo zastaveniu poskytovania služby.


6.6. Výpoveď zmluvy zo strany poskytovateľa je vykonaná aj okamihom, keď poskytovateľ v súlade s VP zastaví používateľovi poskytovanie služby a zablokuje prístup používateľa k službe v prípade porušovania pravidiel poskytovania internetových služieb.


6.7. Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia používateľa na používanie služby.


6.8. Zrušením zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa sankcií, ochrany dôverných informácií a ustanovenia týkajúce sa takých práv a povinností, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať i po odstúpení/výpovedi (predovšetkým povinnosť poskytnúť peňažné plnenia za plnenia poskytnuté pred odstúpením/vypovedaním zmluvy).


7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZA ŠKODU


7.1. Poskytovateľ zodpovedá používateľovi za umožnenie prístupu k platenej službe v rozsahu podľa zmluvy a VP a za to, že je oprávnený poskytnúť službu.


7.2. Poskytovateľ výslovne upozorňuje používateľa a používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že:


a) informácie sprístupňované poskytovateľom na portáli nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou, ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak nevyplýva z VP inak;


b) poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť ani aktuálnosť týchto informácií;


c) poskytovateľ nezodpovedá a neposkytuje používateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie portálu vrátane funkcie výpočtov a odkazov na iné internetové stránky, za nepretržité alebo bezchybné poskytovanie služieb, ich dostupnosť, ani rýchlosť pripojenia, ani za to, že budú vhodné pre užívateľom zamýšľaný účel;


f) poskytovateľ nevykonáva zálohy dát používateľa umiestnených na portáli,


g) v prípade komunikácie prostredníctvom e-mailu nie sú informácie obsiahnuté v správe zabezpečené (zakódované).


7.3. Používateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že používa službu na vlastnú zodpovednosť a riziko a že nesie všetky náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku potrebných na použitie služieb používateľom.


7.4. Používateľ ďalej berie na vedomie, že poskytovateľ nezodpovedá predovšetkým za vady služby, ani za straty dát používateľa či iné škody alebo iné ujmy, priamo či nepriamo spôsobené najmä nesprávnym výberom služby užívateľom, nesprávnym využitím výsledkov získaných pomocou služby, porušením záväzkov používateľa z VP, napr. zásahom do portálu a / alebo služby zo strany používateľa, nedodržaním pokynov poskytovateľa (najmä nesprávnym použitím alebo zneužitím portálu a / alebo služby), chybou alebo zlyhaním pracovnej stanice používanej užívateľom, alebo iného hardvéru alebo softvéru používateľa, nesprávnosťou, neúplnosťou alebo neaktuálnosťou informácií sprístupnených na portáli, stratou či používaním dát, prerušením, obmedzením alebo zastavením poskytovania služby používateľovi vrátane odstránenia jeho obsahu (najmä príspevkov používateľa či osobného profilu) podľa VP, v prípade zásahu tretích osôb, či okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť vrátane vyššej moci, v prípade nemožnosti používateľa pripojiť sa ku portálu, v prípade poruchy na zariadení tretích osôb alebo ktoré boli spôsobené inou neodvrátiteľnou udalosťou nemajúcou pôvod v poskytovaní služby či inými príčinami, ktoré nevyplývajú z poskytovania služby samej poskytovateľom ani nie sú poskytovateľom zavinené. Zodpovednosť za škodu zo strany poskytovateľa pri poskytovaní služby podľa týchto VP nie je teda v prípadoch ďalej uvedených daná a poskytovateľ nehradí žiadne škody (vrátane ušlého zisku).


7.5. V prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania služby z dôvodov na strane poskytovateľa je zodpovednosť poskytovateľa voči používateľovi obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie služby; túto povinnosť poskytovateľ nemá v prípade zastavenia poskytovania služby. Používateľovi nepatrí právo uplatňovať iné nároky z práva zo zodpovednosti za vady, ani za škodu (vrátane ušlého zisku).


7.6. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky záväzky poskytovateľa v súvislosti s jeho zodpovednosťou za vady služby a za škodu sú uvedené vo VP, najmä v ustanoveniach tohto článku VP.


7.7. Používateľ zodpovedá za škodu spôsobenú jemu samému, poskytovateľovi či tretej osobe najmä obsahom užívateľa, ako aj tým, že poskytol nepravdivé, nesprávne alebo zavádzajúce údaje. Používateľ zodpovedá poskytovateľovi v plnom rozsahu aj za škodu spôsobenú treťou osobou, ktorej umožnil používanie služby. Náhradu škody je používateľ povinný uhradiť ihneď po výzve poskytovateľa.


8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


8.1. Právne vzťahy medzi poskytovateľom a používateľom neupravené zmluvou a VP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.


8.2. Práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov poskytovateľa. Prevod práv a povinností používateľov zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom poskytovateľa.


8.3. Tieto VP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VP.


8.4. Aktuálne VP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne prostredníctvom počítačovej siete Internet na WWW stránkach poskytovateľa https://ecestak.sk .


8.5. Tieto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 22. 05. 2018. VP sú účinné pre všetkých užívateľov už používajúcich služby / portál aj pred týmto dátumom, a to automaticky odo dňa účinnosti VP používaním služieb používateľom po dni účinnosti VP.


8.6. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.


8.7. Komunikačným jazykom počas trvania zmluvy je slovenský jazyk.

Táto webová stránka používa cookies. Dozvedieť sa viac.